B1 Rannta, Amhráin, Cluichí Bos is Lámh, Cluichí Fáinneacha, Rannta Scipeála

Sprioc an-taitneamhach an ceann seo mar go nascann sé an Ghaeilge le súgradh agus spórt. Foghlaimíonn na daltaí fuaimeanna na Gaeilge chomh maith le focail agus frásaí a bhaineann lena saol, le gluaiseacht agus le gníomhaíocht. Ní gá an t-ábhar a mhúineadh ach úsáid a bhaint as go rialta chun nasc a chothú idir Gaeilge agus ábhar éigin eile. Cruthaíonn cluiche mar “Cén t-am é, a mhic tíre?” suíomh inchreidte cumarsáide inar gá don dalta cumarsáid a dhéanamh trí Ghaeilge.” (Spreag an Ghaeilge le Spraoi lch. 3). D’fhéadfaí an rann thíos a úsáid le daltaí óga ag súgradh le huisce; agus le daltaí eile ag cur uisce ar phlandaí ar an mBord Dúlra/eolaíochta nó ag ól deoch uisce – “Uisce, uisce, uisce glé; tá sé go deas, is maith liom é” (Bróga Nua) Tá foclóir oiriúnach d’Oíche Shamhna sa rann thíos a bheadh oiriúnach ó bhliain go bliain chun an foclóirín sin a thabhairt ar ais chun cuimhne – “Oíche Shamhna is bairín breac; Fáinne is cnónna sa bhairín breac; Oíche Shamhna, bairín breac; Is maith liom Oíche Shamhna”. Sealbhóidh siad na rannta/amhráin de réir a chéile ach is fiú cleasa beaga múinteoireachta a úsáid ionas nach ndéanfar dearmad ar ábhar ó mhí go mí agus ó bhliain go bliain. Is féidir le daltaí níos sine an Ghaeilge atá acu a úsáid chun dráma beag a chur le chéile nó chun amhráin agus rannta a chumadh le spórt a dhéanamh dóibh féin. (Féach Spriocanna B10, 11, 12) Is Sprioc iontach í seo (B1) le húsáid i gcomhar le Sprioc 13 Scéim na gComrádaithe nó Sprioc 2 Tionól Scoile m.sh.nuair a bhíonn daltaí Sinsearacha ag obair nó ag cabhrú le daltaí óga. Féach an sampla seo: Réamhghnás M: Seo iad na cailíní/buachaillí móra ag teacht anois chun dul amach sa chlós/ súgradh/ imirt libh. Daltaí sóisearacha: Dia duit/daoibh. Tá fáilte romhat/romhaibh. Dalta sinsearacha: An bhfuil amhrán/rann ar eolas agaibh faoin gCáisc? Canfaimid/déarfaimid le chéile é. “Gogailí gog, mo chircín dubh, Suíonn sí ar nead, agus beireann sí ubh. Ubh inné is ubh inniu, Gogailí gog, mo chircín dubh.” Baintear an-spórt as scipeáil sa chlós agus rannta Gaeilge á gcasadh m.sh. Dalta sinsearacha: Féach, tá téad scipeála agam. Beidh amhrán againn agus rachaimid ag scipeáil … m.sh. “Scipeáil suas is scipeáil síos, Scipeáil timpeall is timpeall arís, Buail do bhosa, a haon, a dó, a trí, Tig liom scipeáil go Sciobairín!” ———————————– “Bachlóg’ ar chrann x2, Ní fada go mbeidh mo bhreithlá ann x2, Bachlóg ar chrann x2, Eanáir, Feabhra, Márta, Aibreán, ———————————— Úlla, cnónna is plumaí ar chrann, Cathain a bheidh do bhreithlá ann? x2, Úlla, cnónna is plumaí ar chrann, Eanáir, Feabhra, Márta, Aibreán” … Nó Laethanta na seachtaine —————————————— Iarghnás Dalta sinsearacha: “Maith sibh! Bhí sé sin thar cionn!”  Daltaí sóisearacha: “Bhí sé sin go hiontach. Go raibh maith agat.” Is féidir le daltaí sinsearacha Rap a chumadh as Gaeilge freisin agus tá samplaí breátha spleodracha le cloisteáil ag coláistelurgan.ie – Amhrán na gCupán ina measc. Féach sampla d’úsáid na Gaeilge mar chuid den rang ceoil. B7 (i) Má tá liosta rannta, cluichí  etc. … ar ríomhaire agat is féidir é a chur anseo agus tic a chur leis na cinn a úsáidtear go rialta leis na daltaí agus a chloistear uathu, dar ndóigh. Tá liosta ceolta, idir chlasaiceach agus traidisiúnta ar chúl an leabhráin. Féinmheastóireacht: Cén réamhghnás a bhí ann? Cad iad na rannta etc. ab fhearr leis na daltaí? Céard iad na cluichí éagsúla a d’imir siad? Cé a bhí ag imirt leo? Cén Ghaeilge a d’fhoghlaim na daltaí agus a úsáideann siad go nádúrtha? Cén t-iarghnás a bhí in úsáid? Cad a bheidh sa phlean don chéad lá eile?