Ráiteas Príobháideachais

Ráiteas Príobháideachais
(English Version Below)

Dáta foilsithe: 07/12/2020
Leagan: 3

Réamhrá
Tá an ráiteas príobháideachas seo á fhoilsiú ag Scoil.gaelbhratach.ie le taispeáint go bhfuil muid tiomanta sonraí pearsanta ár gcliaint agus ár gcuid úsáideoirí a choinneáil sábháilte. Díríonn an polasaí seo ar shonraí chliant atá ar ár mbunachar sonraí agus ar shuíomh atá mar óstach faoi fhearann Scoil.gaelbhratach.ie amháin. Ní ghlacann Scoil.gaelbhratach.ie aon fhreagracht as aon ábhar ná aon chleachtadh príobháideachas ar láithreáin seachtracha. Níl smacht againn ar naisc sheachtracha le láithreáin ghréasáin eile. Laistigh de fhearann Scoil.gaelbhratach.ie, b’fhéidir go bhfaighfeá láithreáin ghréasáin, físeáin agus pictiúir leabaithe nach bhfuil smacht ná freagracht eagarthóireachta ag Scoil.gaelbhratach.ie orthu.

Ráiteas Ginearálta
Tá meas iomlán ag Scoil.gaelbhratach.ie ar do chearta príobháideachas agus táimid tiomanta cearta príobháideachais na ndaoine a roinneann eolas le Scoil.gaelbhratach.ie a chaomhnú. Coinneofar aon eolas pearsanta a roinneann tú le Scoil.gaelbhratach.ie sábháilte leis an gcaighdeán is airde slándála agus rúndacht, de réir rialacha GDPR agus an tAcht um Chosaint Sonraí 1988 agus 2003.

Próiseáil ar Sonraí Pearsanta
Ní bhailíonn Scoil.gaelbhratach.ie aon eolas pearsanta fút ar an suíomh seo seachas an t-eolas a líonann tú féin go deonach agus tú ag líonadh do phróifíl. Is éard atá sna sonraí seo ná:

 1. Eolas Pearsanta: Céadainm, Sloinne, Seoladh Ríomhphost agus Uimhir Rolla na Scoile atá bainteach leat.
 2. Eolas Neamh-Phearsanta: Eolas phróifíl na scoile (Uimhir Rolla, Bun/Meán Leibhéal, Seoladh na Scoile, etc.) mar shampla. Tá fáil ag an bpobal ar gach eolas a bhaineann leis an scoil seachas ar réimse amháin “Tús”. Is eolas riaracháin neamh-phearsanta atá anseo.

Ní dhéanfaidh Scoil.gaelbhratach.ie próiseáil ar aon eolas pearsanta fút gan do chead a fháil, seachas i gcásanna áirithe a bhfuil ar Scoil.gaelbhratach.ie é seo a dhéanamh de réir dlí, mar shampla, mar imscrúdú ar chion coiriúil ag an Garda Síochána nó mar shárú ar Pholasaí Úsáide Inghlactha Scoil.gaelbhratach.ie.

Ní chuirfear aon eolas a thugann tú ar fáil d’aon lucht tríú páirtithe, agus is ag Scoil.gaelbhratach.ie amháin atá á úsáid i gcomhréir leis an fáth ina chuir tú an t-eolas seo ar fáil. Ní choinneofar é ach chomh fada agus is gá.

Ag Próiseáil agus ag Foilsiú Sonraí Scoilbhunaithe
Toisc gur ardáin foilsitheoireachta é Scoil.gaelbhratach.ie, coinnítear agus foilsítear aon agus gach sonra a chuirtear isteach tríd a cuid foirmeacha le haghaidh leathanach gréasáin a fhoilsiú ar son an úsáideora agus a scoil. Is téacs, íomhánna, doiciméid agus físeáin a thugann léargas ar obair na scoile ar ghné nó topaic ar leith, mar shampla “Seachtain na Gaeilge” atá i gceist leis seo den chuid is mó.

Ó thaobh sonraí na scoile de, caithfidh gach sonra atá foilsithe agus stóráilte ag an úsáideora a bheith ag cloí le Polasaí Úsáide Inghlactha na scoile. Ní mór go mbeadh socrú cuí déanta ag an úsáideora (m.sh an múinteoir atá ag déanamh uaslódáil ar an ábhar) gach uair a dhéanann sé/sí aon ábhar a uaslódáil nó a fhoilsiú.

Tuigimid cé go bhfuil an t-ábhar atá foilsithe ar leathanaigh éagsúla teoranta do scoileanna eile i bpobal Scoil.gaelbhratach.ie – ba cheart go gcaithfí leis ar nós go bhfuil sé de chumas ag duine ar bith é a fheiceáil (mar shampla, go dtógfadh dalta nó múinteoir pictiúr den scáileán agus an pictiúr sin a fhoilsiú in áit éigin eile).

Gach uair a fhoilsíonn úsáideoir eolas ar an láithreán gréasáin, tá orthu aontú leis an ráiteas seo a leanas:

“Tá an t-ábhar seo ag cloí le Polasaí Úsáide Inghlactha na scoile”.

Ag Próiseáil eolas teicniúil ar ár láithreán gréasáin.
Ní bhaineann an láithreán gréasáin seo úsáid as fianáin, seachas fianáin “seisiúin” sealadacha a chuimsíonn an nascleanúint ar an láithreáin gréasáin nach iarrann ort do chuid sonraí logála isteach a chur isteach arís agus arís eile, mar shampla. Ní choinnítear aon eolas nuair a chríochnaítear an “seisiún”.

Ó thaobh GDPR de, (https://www.dataprotection.ie/docs/PrivStatements/m/290.htm), ní dhéanann Scoil.gaelbhratach.ie:

 • Úsáid a bhaint as fianáin ná as spéicéirí gréasáin (seachas do sheisiúin fhianáin fheidhmiúil HTTP agus d’anailíseach anaithnidithe amach anseo).
 • Sonraí pearsanta a bhailiú faoi cheilt (seoltaí IP, seoltaí ríomhphoist).

Logáil ar fhreastalaí

D’fhéadfadh sé go gcoinneofar sonraí teicniúil maidir le cuairteanna a thabharfaí ar an suíomh seo ar freastalaí Scoil.gaelbhratach.ie le haghaidh taifid (m.sh Uimhir IP an ríomhaire). Is é polasaí Scoil.gaelbhratach.ie gan eolas teicniúil den sórt seo a scaoileadh le aon chuairteoir neamhspleách tríú páirtí seachas má chuirtear iallach orainn eolas den chineál a chur ar fáil de réir dlí. Is d’úsáid staitistiúil agus riaracháin amháin a bhainfear úsáid as an t-eolas teicniúil. Ba chóir duit a aird a thabhairt ar nach ionann na sonraí teicniúil agus sonraí pearsanta de réir rialacha GDPR agus an tAcht um Chosaint Sonraí 1988 agus 2003 agus nach féidir le Scoil.gaelbhratach.ie ceangail a dhéanamh le haon duine aitheanta ar leith.

Cén saghas sonraí atá i gceist, cé chomh fada agus cén bunús atá againn na sonraí sin a choinneáil?

Sonraí Oibríochtúil:

 • Coinníonn muid sonraí oibríochtúil ar nós ainm, seoladh ríomhphost, etc, chun go mbeadh sé de chumas ort úsáid phraiticiúil a bhaint as an ardán seo.

Tréimhse Choinneála:

 • Coinneoidh muid do chuid sonraí ar feadh cúig bliana chun go mbeidh sé de chumas agat logáil isteach le linn do ghairm mar mhúinteoir. Is féidir leat iarraidh orainn gach eolas a bhaineann leat a scriosadh ag am ar bith tríd iarratas duine ar a shonraí (Subject Access Request), áfach.

An bonn dleathach ar a gcoinnítear na sonraí:

 • Conradh (GDPR Art. 6.1 (a)) – “thug an té atá i gceist cead próiseáil a dhéanamh ar a chuid/a cuid sonraí pearsanta do sainchuspóir amháin nó níos mó”. Mar shampla: le húsáid a bhaint as áis foilsitheoireachta, tá ar úsáideoirí clárú do chuntas le sonraí pearsanta. Anuas ar sin, tá iarratas duine ar a shonraí ionsuite ionas gur féidir le úsáideoir a chuid sonraí pearsanta a iarraidh nó a scriosadh ar an bpointe.
 • Conradh (GDPR Art. 6.1 (b)) – “Tá gá go ndéanfar próiseáil chun go gcomhlíonfar an conradh a bhfuil an té atá bainteach leis ina pháirtí nó ionas gur féidir céimeanna a ghlacadh ar iarratas an té atá i gceist sula ndéanann siad an conradh. Mar shampla: ionas go gcuirfear do chuntas i ngníomh, beidh do sheoladh ríomhphost uainn agus cuirfimid athshocrú do phasfhocal chuige.

Rochtain agus Ceartú
Má thugann tú faoi deara go bhfuil aon earráid déanta sna sonraí pearsanta a thug tú dúinn, déan nuashonrú ar do chuid sonraí ar an gcéad dul síos. Mar rogha eile, cur ar an eolas muid faoi agus déanfaidh muid féin nuashonrú ar ár gcuid taifid dá réir. Tá sé de cheart agat faoin tAcht um Chosaint Sonraí 1988 agus 2003 aon sonraí míchruinne atá againn a cheartú.

De bhun GDPR agus tAcht um Chosaint Sonraí 1988 agus 2003, tá cearta ar leith agat cóip a fháil de na sonraí atá i seilbh agat. Is féidir aon iarratas den chineál seo a dhéanamh tríd láithreán gréasáin Scoil.net, áit a ndéanfaimid freastal ar iarratais den sórt sin 2 SAR (iarratas duine ar a shonraí).

 1. Iarratas duine ar a shonraí: Seol cóip de mo chuid sonraí uile chugam
 2. Iarratas duine ar a shonraí: Scrios mo chuid sonraí uile

Déanfar na hiarratais seo a chomhlíonadh láithreach agus go huathoibríoch ar an gcóras.

Slándáil
Glacann muid le bearta fisiciúla agus slándála cuí, lena n-áirítear oiliúint feasachta foirne chun na sonraí pearsanta a chuirtear ar fáil dúinn a chosaint agus déanfaimid athbhreithniú rialta orthu seo.

Athbhreithniú
Míníonn an Ráiteas Príobháideachais seo na polasaithe príobháideachais atá glactha ag Scoil.gaelbhratach.ie dá bhunachair sonraí agus dá láithreáin gréasáin. I dtéarmaí dlí, áfach, ní fhorléireofar seo mar ghealltanas conarthach. Tá sé de cheart ag Scoil.gaelbhratach.ie athbhreithniú agus leasú a dhéanamh ar an ráiteas seo ag am ar bith gan réamhfhógra a thabhairt. Ba cheart duit an leathanach seo a sheiceáil go rialta chun an leagan is déanaí den Ráiteas Príobháideachais seo a fheiceáil.

Eolas Breise agus Sonraí Teagmhála
Gheobhaidh tú tuilleadh eolais maidir le do chearta príobháideachais ar láithreán gréasáin an Choimisinéir Cosanta Sonraí www.dataprotection.ie

Má tá aon cheisteanna agat faoi phróiseáil sonraí pearsanta an láithreáin gréasáin seo, seol ríomhphost le do thoil chuig info@gaelbhratach.ie

———————————————————————————————————————————————————————————-

Data Privacy Notice

Ráiteas Príobháideachas

Introduction
Scoil.gaelbhratach.ie has published this Privacy Notice to demonstrate our firm commitment to the privacy of our clients’ personal data and of users of our Website. This policy relates to client data held on our database and website hosted under the scoil.gaelbhratach.ie domain only. Scoil.gaelbhratach.ie does not accept responsibility for the content or privacy practices of other external websites. External links to other websites are not always clearly identifiable as such. Within the scoil.gaelbhratach.ie domain you may find websites, embedded videos and images over which scoil.gaelbhratach.ie does not maintain editorial responsibility or direct control.

General statement
Scoil.gaelbhratach.ie fully respects your right to privacy and actively seeks to preserve the privacy rights of those who share information with Scoil.gaelbhratach.ie. Any personal information you provide to Scoil.gaelbhratach.ie will be treated with the highest standards of security and confidentiality, in accordance with GDPR and the Data Protection Acts 1988 and 2003.

Processing of Personal information
Scoil.gaelbhratach.ie does not collect any personal data about you on this website apart from information you volunteer by filling in your profile. This data consists of:

 1. Personal Information: Specifically, Firstname, Lastname, Email address and an associated school roll number.
 2. Non-personal information – for example school profile information (Roll Number, Level, Address etc.)  – All school information is publicly available information apart from 1 field “Tús” which is an administrative non-personal data.

Scoil.gaelbhratach.ie will not process any personal information about you without your permission, save in cases where Scoil.gaelbhratach.ie is required by law to do so, such as the investigation of a criminal offence by the Gardai, or a breach of Scoil.gaelbhratach.ie’s Acceptable Use Policy.

Any information you provide is not made available to any third parties, and is used by Scoil.gaelbhratach.ie only in accordance with the purpose for which you provided the information and will only be retained for as long as required for the purpose.

Processing and publishing of school-based data
As Scoil.gaelbhratach.ie is a publishing platform, it retains and publishes any and all data which is entered via its forms for the purpose of publishing a web page on behalf of the user and his/her school. This data is typically text, images, documents and video which documents the work of the school in a particular area or topic – for example “Seachtain na Gaeilge”

In regard to school data, all the data published and stored by the user must be in line with the school’s AUP (“Acceptable Use Policy”). An agreement as such must be made by the user (ie the teacher uploading the content) every time the user uploads/publishes content.

We note that while the contents of the various published pages are restricted to other schools in the Scoil.gaelbhratach.ie community – the content should be treated as having potentially public access (for example a pupil or teacher takes a screenshot and publishes elsewhere).

Every time a user published information to the website, they must agree with the following statement:

“The contents of this form are in line with my school’s Acceptable Usage Policy.”

Processing of technical information on Our Website
This website does not use cookies, apart from temporary “session” cookies which enable, for example the navigation of the website without repeated requests to provide login credentials. No information is retained once the “session” is complete.

In relation to GDPR regulation (https://www.dataprotection.ie/docs/PrivStatements/m/290.htm), Scoil.gaelbhratach.ie does not:

 •   Use cookies or web beacons (apart from a functional HTTP session cookie and in future, anonymized analytics)
 •   Covertly collects personal data (IP addresses, e- mail addresses.)

Server Logging:

Technical details in connection with visits to this website may be logged on Scoil.gaelbhratach.ie’s server for accounting and auditing purposes (e.g. Computer IP number). It is the policy of Scoil.gaelbhratach.ie not to disclose such technical information in respect of individual website visitors to any third party unless obliged to disclose such information by law. The technical information will be used only for statistical and other administrative purposes. You should note that technical details, which Scoil.gaelbhratach.ie cannot associate with any identifiable individual, do not constitute “personal data” for the purposes of GDPR as well as the Data Protection Acts 1988 and 2003.

What type of data, for how long and on what bases do we hold your data?

Operational Data:

 • We hold Operational Data such as name, email, etc. to enable the functional use of this platform

Retention Period:

 • We hold your data for up to 5 years to enable you to login during the course of your teaching career. However, you can request or delete all your data at any time via a Subject Access Request.

Lawful Bases for Retention: 

 • Contract (GDPR Art. 6.1(a))- “the data subject has given consent to the processing of his or her personal data for one or more specific purposes”. Example: to use the publishing facility, users must register for an account with personal data. Further, Subject Access Requests are built in so that personal data can be immediately requested or deleted by the user.
 • Contract (GDPR Art. 6.1(b)) – “Processing is necessary for the performance of a contract to which the data subject is party or in order to take steps at the request of the data subject prior to entering into a contract”. Example: in order to activate your account, we need your email address to which we send your password reset.

Access and Rectification
If you become aware of any inaccuracy in the personal data you have supplied to us, please update your own data in the first instance – alternatively, let us know and we will update our records accordingly. Under the Data Protection Acts 1988 and 2003 you have a right to have any inaccurate data held by us rectified.

Pursuant to GDPR and the Data Protection Acts 1988 and 2003, you have certain rights to obtain a copy of the data held by you. Any such requests can be made through the website scoil.gaelbhratach.ie where we accommodate 2 SAR (Subject Access Request) request types:

 1.     Subject Access Request: Send me a copy of all my data
 2.     Subject Access Request: Delete all my data

These requests are fulfilled automatically and immediately by the system.

Security
We take appropriate physical and security measures, including staff awareness training to maintain the security of personal data supplied to us and we review these measures regularly.

Review
This Privacy Statement explains the privacy policy that Scoil.gaelbhratach.ie has adopted for its databases and websites. However, in legal terms it shall not be construed as a contractual undertaking. Scoil.net reserves the right to review and amend this Statement at any time without notice and you should check this page regularly to view the most up to date Privacy Statement.

Further Information and Contact Details
Further information on your data privacy rights is available on the website of the Data Protection Commissioner www.dataprotection.ie

If you have any questions relating to the processing of personal data on this Website please email info@gaelbhratach.ie