Téarmaí Úsáide

Téarmaí Úsáide
(English Version Below)

Dáta foilsithe: 07/12/2020
Leagan: 2

Caithfidh gach úsáideoir de chuid Scoil.gaelbhratach.ie glacadh le téarmaí na seirbhísí a leagtar amach thíos agus cloí leo:

Cóipcheart: Tá gach meán atá ar an láithreán seo nó atá leabaithe ann faoi réir cóipchirt agus faoi úinéireacht Scoil.gaelbhratach.ie agus / nó a chomhpháirtithe comhoibritheacha, mar shampla, Gaelbhratach agus Gael Linn. Tá cosc dian ar aon atáirgeadh, athfhoilsiú nó athchraoladh. Is le Scoil.gaelbhratach.ie agus / nó a chomhpháirtithe comhoibritheacha gach ceart, teideal agus leas (lena n-áirítear gach cóipcheart agus cearta eile maoine intleachtúla) ar bhur leathanaigh scoile ar líne. Ní bhaineann úsáideoirí aon leas dílsithe as na hábhair seo ná ní chuirtear cóipeanna díobh ar fáil dóibh.

Íoslódáil agus Dáileadh: Is féidir le húsáideoirí ábhair leathanaigh scoile a íoslódáil (má chuirtear ar fáil iad) agus / nó leathanaigh scoile a phriontáil agus cóipeanna díobh seo a dhéanamh le húsáid ar bhonn pearsanta, ar bhonn oideachais nó ar bhonn neamhthráchtála.

Suíomhanna Gréasáin Tríú Páirtí: Níl Scoil.gaelbhratach.ie freagrach as an eolas atá ar shuíomhanna gréasáin tríú páirtí agus ní hionann nasc a dhéanamh leo agus tacú ar aon bhealach le hábhar na suíomhanna sin, ná níl aon bhaint againne leis na heagraíochtaí a sholáthraíonn an t-eolas sin.

Víris, bogearraí mailíseacha agus / nó earraí spiaireachta: Ní féidir le Scoil.gaelbhratach.ie a bheith freagrach as aon víreas, bogearra mailíseach agus / nó earra spiaireachta a bheith ar na suíomhanna gréasáin tríú páirtí a ndéantar nasc leo ar leathanaigh na scoile. Is nós le úsáideoirí ríomhtheicneolaíochta a gcosaint féin a bheith acu i gcoinne bogearraí mailíseacha agus aon víris agus ní mór do rannpháirtithe na leathanaigh scoile freagracht iomlán a ghlacadh agus a cosaintí féin a chur i bhfeidhm ina leith seo.

Soláthar: Déanann Scoil.gaelbhratach.ie a ndícheall rochtain leanúnach gan bhriseadh a sholáthar ar ár leathanaigh scoile ar líne a oiread agus is féidir linn, ach ní féidir linn é seo a ghealladh. Ní ghlacann muid le haon fhreagracht ná dliteanas as aon chur isteach nó moill rochtana ná ar aon iarmhairtí a bhaineann le heaspa seirbhíse.

Freagracht Rochtana: Cuireann Scoil.gaelbhratach.ie ainm úsáideora agus pasfhocal ar fáil duit le go mbeadh sé níos éasca ort logáil isteach agus an t-ábhar leathanach scoile a fháil. Is duit féin amháin an t-eolas seo agus ní féidir í a aistriú chuig aon duine eile gan cead a fháil roimh ré ó Scoil.gaelbhratach.ie. Tacaíonn na prionsabail a leagtar amach i gCód Iompair Ghairmiúil na Comhairle Múinteoireachta le gach idirghníomhaíocht ghairmiúil. Breathnaigh ar Rannán ar Ionracas Gairmiúil 2.4: Ba chóir do mhúinteoirí a n-ainm(neacha) a úsáid mar atá leagtha amach i gClár na Múinteoirí, ar leathanaigh scoile a ndualgas gairmiúil. Is sárú ar théarmaí seirbhísí múinteoirí é an pearsanú.

Ábhar Scoile: I gcás ábhar scoile, caithfidh an t-ábhar go léir a uaslódáiltear a bheith ar aon dul le Polasaí Úsáideora Glactha na Scoile. Ina theannta sin, níor chóir aon ábhar a uaslódáil chuig Scoil.gaelbhratach.ie gan cead a fháil ón scoil roimh ré.

Críochnú: Tá sé de chead ag Scoil.gaelbhratach.ie stop a chur leat úsáid a bhaint as suíomh na heagraíochta agus as a cuid seirbhísí ag am ar bith, gan fógra a thabhairt roimh ré, má sháraíonn tú ár dtéarmaí agus ár gcoinníollacha.

Ábhar a bhaint: Tá sé de chead ag Scoil.gaelbhratach.ie aon ábhar a bhaint den suíomh nó cead úsáideora a sháraíonn ár dtéarmaí agus ár gcoinníollacha a bhaint.

Teagmháil: Is féidir le haon duine a dteastaíonn uaidh/uaithi dul i dteagmháil le Scoil.gaelbhratach.ie teacht orainn ag info@gaelbhratach.ie. Déanfaimid ár ndícheall teacht ar ais chugat taobh istigh de 48 uair a chloig le linn gnáthuaireanta oibre nó taobh istigh de 72 uair an chloig ar an deireadh seachtaine.

Ráiteas Príomháideachais: Cloíonn Scoil.gaelbhratach.ie le Polasaí Príobháideachais Sonraí Scoil.gaelbhratach.ie atá ar fáil ag bun gach leathanaigh.

Athruithe / An t-eolas is déanaí: D’fhéadfadh sé go ndéanfar athruithe / nuashonrú ar an eolas is déanaí gan aon réamhfhógra ag am ar bith, ar chúis ar bith.

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Terms of Use
(Leagan Gaeilge Thuas)

All users of Scoil.gaelbhratach.ie must accept and abide by the terms of services outlined below:

Copyright: All media contained or embedded on this site is subject to copyright and owned by Scoil.gaelbhratach.ie and/or its collaborative partners mar shampla Gaelbhratach agus Gael Linn. Any reproduction, republication or retransmission is strictly prohibited. All right, title, and interest (including all copyrights and other intellectual property rights) in your online school pages belongs to Scoil.gaelbhratach.ie and/or its collaborative partners. Users acquire no proprietary interest in these materials or copies thereof.

Download & Distribution: Users may download (where made available) and/or print school pages materials and make copies of these for personal, educational and non-commercial use only.

Third Party Websites: Scoil.gaelbhratach.ie is not responsible for the information contained on third party websites and by linking to them does not implicitly or explicitly endorse these websites or associated organisations.

Viruses, malware and/or spyware: Scoil.gaelbhratach.ie cannot assume responsibility for the presence of viruses, malware and/or spyware on third party linked websites encountered during the school pages. Guarding against malware and viruses is a common practice among users of computer technology and school pages participants must take full responsibility and apply their own precautions in this respect.

Availability: Scoil.gaelbhratach.ie strives to provide constant, uninterrupted access to our online school pages for their duration but we do not guarantee this. We accept no responsibility or liability for any interruption or delay of access or any consequences of lack of service.

Access Responsibility: Scoil.gaelbhratach.ie provides a username and password to facilitate your log in to the school pages material. This access is personal to you and cannot be transferred to any other person without the prior consent of Scoil.gaelbhratach.ie. All professional interactions are underpinned by the principles outlined in the Teaching Council Code of Professional Conduct. See Section on Professional Integrity 2.4: Teachers should: use their name/names as set out in the Register of Teachers, in the school pages of their professional duties. Impersonation is a breach of teachers’ terms of services.

School Material: In the case of School content/material, all content uploaded must be in line with your school AUP (Acceptance User Policy). Further, no materials should be uploaded to Scoil.gaelbhratach.ie without the prior consent of your school.

Termination: Scoil.gaelbhratach.ie reserves the right to terminate your access to its website and its services at any time and without due notice or prior notification.

Removal of Content: Scoil.gaelbhratach.ie reserves the right to unpublish or retrospectively withdraw publishing rights for any user for any breach of terms and conditions.

Teagmháil: Users seeking to communicate directly with Scoil.gaelbhratach.ie are facilitated in doing so through the email address info@gaelbhratach.ie We endeavor to respond to communications within 48 hours during normal working hours or within 72 hours over weekend periods.

Privacy Statement: Scoil.gaelbhratach.ie adheres to the Scoil.gaelbhratach.ie Data Privacy Policy available in the footer of each page

Changes / Updates: Changes and/or updates to these Terms of Service may be done without notification, for any reason and at any time.